Kalba
Categories
Svarbu!
Tinklapyje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir negali būti laikoma oficialia teisine konsultacija.

27 Spa Pasikeitė Kelių transporto kodeksas

2011 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Kelių transporto kodekso pataisoms, kurios buvo priimtos atsižvelgiant į tris šių metų gruodžio 4 d. įsigaliosiačius Europos Sąjungos reglamentus: 1) 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1071/2009, nustatantį bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantį Tarybos direktyvą 96/26/EB; 2) 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių; 3) 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 561/2006.

Licencijų rūšys

Naujoje Kelių transporto kodekso redakcijoje pakoreguotos licencijų, reikalingų vykdant kelių transporto veiklą, rūšys. Nuo šiol vežėjams bus išduodamos tik šios licencijos:

1) Lietuvos Respublikoje išduota licencija verstis keleivių vežimu autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje;

2) Lietuvos Respublikoje išduota licencija verstis krovinių vežimu tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos;

3) licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, suteikianti teisę vežti keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje;

4) licencija verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikianti teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia prasideda arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje;

5) licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, suteikianti teisę vežti krovinius Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos.

Tuo tarpu licencija vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi panaikinta. Nuo šiol keleiviams vežti lengvaisiais automobiliais taksi reikės gauti leidimą, kurį išduos savivaldybės, kurios teritorijoje keleiviai bus vežami lengvaisiais automobiliais taksi, vykdomoji institucija Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad kiekvienam lengvajam automobiliui bus išduodamas atskiras leidimas.

Licencijos taip pat nereikės ir šiems vežėjams, kurie verčiasi krovinių vežimu vidaus maršrutais (t. y. Lietuvoje):

1) universaliųjų pašto paslaugų teikėjams, vežantiems pašto siuntas;

2) vežant sugadintas ir avarijas patyrusias transporto priemones;

3) vežant vaistus (vaistinius preparatus), prietaisus, įrenginius ir kitus gaminius, reikalingus pirmajai medicinos pagalbai teikti atliekant gelbėjimo darbus, ypač stichinių nelaimių atveju.

Licencijų galiojimo trukmė 

Nuo šiol licencijos bus išduodamos ribotam dešimties metų laikotarpiui. Anksčiau licencija buvo išduodama neribotam laikui, o licencijos kortelės autobusams ir krovininiams automobiliams galiojo iki penkerių metų.

Reikalavimai vežėjui

Minėtais Europos Sąjungos reglamentais siekiama suvienodinti reikalavimus visiems Europos Sąjungoje veikiantiems ar ketinantiems veikti vežėjams, todėl atitinkamai ir naujoje Kelių transporto kodekso redakcijoje įtvirtinta pareiga laikytis šių reikalavimų.

Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją, visą laikotarpį, kol šią licenciją turi, privalo atitikti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus:

1) turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje;

2) būti nepriekaištingos reputacijos;

3) būti tinkamos finansinės būklės;

4) turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją.

Plačiau apie šiuos reikalavimus skaitykite čia.

Licencijos kopija 

Vežėjo, turinčio licenciją, keleiviams ar kroviniams vežti naudojamai transporto priemonei bus išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija. Transporto priemonė turės būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, ir neterminuotai arba laikinai, kai transporto priemonės valdymą patvirtinančiame dokumente nustatytas ribotas jos valdymo terminas, įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turėti transporto priemonės bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus.

Reikalavimai transporto vadybininkams

Naujoje Kelių transporto kodekso redakcijoje apribotas įmonių, kuriose galės dirbti transporto vadybininkas, skaičius. Nuo šiol transporto vadybininkas galės vadovauti ne daugiau kaip dviejų skirtingų vežėjų transporto veiklai, vykdomai naudojant iš viso ne daugiau kaip 30 transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas. Vadovaujant vieno vežėjo transporto veiklai, transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas, skaičius neribojamas.

Be to, nuo šiol ne tik įmonė (vežėjas) ir jos vadovas, bet ir transporto vadybininkas, privalės atitikti nepriekaištingos reputacijos bei profesinės kompetencijos reikalavimus. Kaip ir anksčiau, profesinė kompetencija bus nustatoma išlaikius profesinės kompetencijos egzaminą Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka.

Pakeitimai, susiję su licencijų neišdavimu ir panaikinimu 

Kelių transporto kodekso pakeitimais įtvirtinti du nauji licencijų (licencijų kopijų) neišdavimo pagrindai:

1) licencija (licencijos kopija) neišduodama, jeigu vežėjui buvo panaikintas licencijos galiojimas dėl to, kad paaiškėja, jog dokumentuose licencijai gauti buvo pateikti klaidingi duomenys, arba vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per nustatytą laiką nepašalino nurodytų pažeidimų.

Abiem šiais atvejais licencija nebus išduodama vienus metus nuo turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos. Kitaip tariant, vežėjas turės laukti bent  metus tam, kad vėl galėtų pretenduoti į licenciją.

2) licencija (licencijos kopija) neišduodama, jeigu sustabdytas bent vienos licencijos kopijos galiojimas.

Kalbant apie licencijos galiojimo panaikinimą, naujoje Kelių transporto kodekso redakcijoje įtvirtintas vienas naujas licencijos galiojimo panaikinimo pagrindas – kuomet likviduojamas ar reorganizuojamas vežėjas baigia veiklą kaip juridinis asmuo. Tuo tarpu licencijos kopijos galiojimas panaikinamas, kai vežėjas laiku negrąžino licencijos kopijos, kurios galiojimas sustabdytas, arba, kai panaikinama pati licencija (du nauji pagrindai).

Lietuvos vežėjų informacinė sistema

Įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, bus sukurta Lietuvos vežėjų informacinė sistema, kurioje bus kaupiami duomenys, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 16 straipsnio 2 dalyje:

1) įmonės pavadinimas ir teisinė forma;

2) įstaigos buveinės adresas;

3) transporto vadybininkų, nurodytų kaip atitinkančių nepriekaištingos reputacijos ir profesinės kompetencijos reikalavimus, vardai, pavardės arba tam tikrais atvejais teisinio atstovo vardas, pavardė;

4) leidimo rūšis, transporto priemonių, kurioms išduotas leidimas, skaičius ir atitinkamais atvejais Bendrijos licencijos bei patvirtintų kopijų serijos numeriai;

5) sunkių pažeidimų, už kuriuos per paskutinius dvejus metus asmuo buvo nuteistas ar jam taikytos sankcijos, skaičius, kategorija ir rūšis;

6) visų asmenų, kurie buvo pripažinti netinkamais vadovauti įmonės transporto veiklai tol, kol jie atgaus nepriekaištingą reputaciją, vardai, pavardės ir taikytos reabilitavimo priemonės.

Ši informacija negali būti laikoma teisine konsultacija ir naudojama individualiems teisiniams atvejams. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@versum.lt