Kalba
Categories
Svarbu!
Tinklapyje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir negali būti laikoma oficialia teisine konsultacija.

13 Gru Siuntėjo pareiga rūpintis krovinio saugumu

www.cargonews.lt

Vežimo proceso metu, kai kroviniai gabenami kelių transportu, didžiausia atsakomybė už krovinio saugumą tenka vežėjui. Tačiau siuntėjo pareigos, siekiant užtikrinti krovinio saugų pristatymą gavėjui, taip pat yra labai svarbios ir ne mažiau reikšmingos. Teisės aktuose numatytos siuntėjo pareigos tiesiogiai įtakoja saugų ir savalaikį krovinio pristatymą ir privalo būti vykdomos ypač kruopščiai bei rūpestingai.

Pareiga aprūpinti vežėją visais reikiamais dokumentais ir informacija

CMR konvencijos 11 straipsnyje yra numatyta pareiga siuntėjui aprūpinti vežėją visais reikiamais dokumentais bei informacija, reikalinga muitinės ir kitiems formalumams atlikti (importo ir eksporto leidimai ir pan.). Nuo šios pareigos vykdymo taip pat priklauso saugus ir savalaikis krovinio pristatymas gavėjui.

Pabrėžtina, jog visos reikiamos informacijos ir dokumentų pateikimas yra išimtinai siuntėjo pareiga. Vežėjas ne tik neturi rūpintis visais reikiamais dokumentais, neturi jų surinkti, bet taip pat ir neprivalo tikrinti tų dokumentų bei informacijos turinio bei visapusiškumo. Jam numatoma tik pareiga saugoti tuos dokumentus ir panaudoti juos pagal tikslinę paskirtį.

Taigi visa rizika dėl nuostolių ar žalos, kuri gali atsirasti dėl netinkamo ar nepakankamo dokumentų suforminimo, tenka siuntėjui, nebent šis įrodys, kad taip nutiko dėl vežėjo kaltės.

Tam, kad krovinys būtų saugiai pristatytas gavėjui, vežėjas taip pat turi turėti žinias, tiesiogiai susijusias su tokiu krovinio saugumo užtikrinimu, t.y. jis turi turėti informaciją apie specifines, ypatingas krovinio savybes ir sąlygas, kuriomis vadovaujantis krovinys turi būti vežamas. Dažniausiai tai būna sąlygos, susijusios su tam tikros temperatūros palaikymu, krovinio sutvirtinimu, krovinio pakrovimu, jei tai padaryti įsipareigoja vežėjas, ir panašiai.

Siuntėjas, kaip prekių gamintojas ar jų specialistas, yra atsakingas už tokios informacijos teisingumą. Vežėjas savo ruožtu privalo laikytis siuntėjo duotų nurodymų ir prireikus prašyti siuntėją patikslinti suteiktą informaciją.

Pareiga tinkamai paruošti krovinį gabenimui

Siuntėjas privalo paruošti krovinį gabenimui – tinkamai jį supakuoti ir paženklinti. Tokia pareiga siuntėjui yra numatoma tam, kad kroviniai asmenį, kuriam jie skirti, pasiektų tinkamos būklės.

Kadangi vežėjas neišmano gabenamų prekių specifikos, krovinio supakavimu ir paženklinimu turi pasirūpinti siuntėjas. CMR konvencijos 10 straipsnyje nustatyta, kad siuntėjas yra atsakingas už visas krovinio neįpakavimo ar netinkamo įpakavimo pasekmes, išskyrus vieną išimtį – kai krovinio priėmimo metu krovinio pakuotės pažeidimas vežėjui buvo žinomas arba akivaizdus, bet šis to nepažymėjo važtaraštyje. Tokiu atveju vežėjas, priimdamas vežti krovinį ir nepažymėdamas pastabų važtaraštyje, prisiima riziką dėl atsiradusių nuostolių.

Be abejo, šalys gali susitarti, kad krovinį įpakuoti bus vežėjo pareiga, tokiu atveju už tinkamą krovinio supakavimą ir ženklinimą bus atsakingas vežėjas.

Praktikoje pervežimui specialiai ruošiami dažniausiai tik tie kroviniai, dėl kurių savybių, juos gabenant gali būti padaryta žala tiek pačiam kroviniui, tiek vežėjui ar netgi tretiesiams asmenims. Krovinio žymėjimas suteikia informaciją, kuri yra tiesiogiai nukreipta į krovinio pakrovimą, iškrovimą, perkrovimą ar jo saugojimą atliekančius asmenis. Dėl tos priežasties pakuotė turi būti paženklinta taip, kad vežėjas žinotų apie prekių, sudarančių jos turinį, vertę. Tokia informacija yra reikalinga tinkamam krovinio pristatymui į paskirties vietą.

Taigi siuntėjas rūpinasi tinkamu krovinio įpakavimu ir ženklinimu, o vežėjas savo ruožtu priimdamas krovinį įvertina išorinę pakuotės būklę ir, jei reikia, įrašo tam tikras pastabas krovinio važtaraštyje.

Šiuo atveju dėl kokybiško ketinamų gabenti prekių paruošimo didesnė rizika atitenka prekių siuntėjui, todėl šis yra įpareigojamas elgtis rūpestingai ir atidžiai. Priešingu atveju, jis turės padengti visus nuostolius, atisradusius dėl netinkamo prekių paruošimo vežti, nebent įrodytų, kad žala atsirado dėl vežėjo kaltės.

Atsiradus tam tikrai žalai, vežėjas, tokioje situacijoje gali pasinaudoti CMR konvencijos  17 straipsnio 4 punkto b papunkčiu, kuris atleidžia vežėją nuo atsakomybės už kroviniui padarytą žalą, kai krovinys, kuris pagal savo savybes netinkamas vežti neįpakuotas arba netinkamai įpakuotas, vežamas neįpakuotas arba įpakuotas netinkamai. Vežėjui užtenka nurodyti tokios aplinkybės egzistavimą ir, jei pakuotės trūkumai buvo akivaizdūs, būti padarius tai liudijantį įrašą krovinio važtaraštyje.

Pareiga tinkamai ir laiku pakrauti krovinį į transporto priemonę

Dar vienas aspektas, tiesiogiai įtakojantis saugų krovinio pristatymą į paskirties vietą – tinkamas krovinio pakrovimas.

Nors teisės aktai nereguliuoja, kas turi pakrauti, perkrauti ir iškrauti krovinį, o šalims nedraudžiama dėl to susitarti, dažniausiai pakrauti krovinį į transporto priemonę yra siuntėjo pareiga. Jei siuntėjas prisiima pareigą krovinį pakrauti, jis tą turi padaryti tinkamai ir laiku.

Pirmiausia, siuntėjas, žinodamas savo siunčiamų prekių specifiką, privalo užsakyti tinkamą transporto priemonę tam tikros rūšies kroviniams gabenti. Vežėjas savo ruožtu prekių pervežimui privalo pateikti techniškai tvarkingą tokios rūšies transporto priemonę, kokios pareikalavo siuntėjas.

Transporto priemonėje krovinys turi būti išdėstomas ir tvirtinamas pagal tam tikrus saugaus eismo reikalavimus bei kitas vežimo sąlygas. Labai dažnai siuntėjas tiesiog pakrauna krovinį, o tvirtinimo darbus palieka vairuotojui. Jei siuntėjas nurodo, kaip turėtų būti tvirtinamas krovinys, vežėjas privalo tų nurodymų laikytis. Jei nurodymai nėra duoti, tokiu atveju vežėjas vadovaujasi bendromis krovinių tvirtinimo taisyklėmis.

Kilus tam tikroms abejonėms ar neaiškumams, vežėjas turėtų kreiptis į siuntėją su prašymu pateikti tam tikrus paaiškinimus ar nurodymus, kaip turėtų būti tvirtinamas krovinys.

Taip pat siuntėjas, kraudamas krovinį, privalo atsižvelgti į gabenamų prekių savybes. Jei reikalinga, siuntėjas turi naudoti specialius sutvirtinimus ar tas prekes separuoti. Prekių savybes išmano tik siuntėjas, todėl jam tenka pareiga pakrauti prekes taip, kad jas gabenti būtų saugu. Priešingu atveju jam atitenka visa rizika dėl galimos žalos.

Jei prekes pakrauti įpareigojamas vežėjas, tokiu atveju, esant ypatingoms krovinio savybėms, siuntėjas privalo duoti vežėjui visas reikiamas instrukcijas ir suteikti visą reikiamą informaciją, tokiems darbams atlikti.

Kai krovinio pakrovimo ir tvirtinimo darbus atlieka siuntėjas, vežėjas privalo patikrinti, ar prekių išdėstymas ir jų sutvirtinimas transporto priemonėje atitinka saugiam eismui keliamus reikalavimus. Tai yra vežėjo pareiga, nes būtent jis yra pervežimų srities specialistas. Jei krovinys pakraunamas pažeidžiant eismo saugumo taisykles, vežėjas turi reikalauti siuntėjo perkrauti krovinį arba atsisakyti jį vežti. Priešingu atveju, jis prisiima riziką būti patrauktas atsakomybėn dėl atsiradusios žalos.

Galiausiai, atkreiptinas dėmesys, kad visos minėtos siuntėjo pareigos neatleidžia vežėjo nuo pareigos taip pat rūpintis krovinio saugumu.

Ši informacija negali būti laikoma teisine konsultacija ir naudojama individualiems teisiniams atvejams. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@versum.lt arba telefonu +370 5 2409715.