Kalba
Categories
Svarbu!
Tinklapyje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir negali būti laikoma oficialia teisine konsultacija.

11 Lap Vežėjo pareigos saugoti gabenamą krovinį vykdymas

Sudarydamas krovinio pervežimo sutartį, siuntėjas sieka, kad jo perduotos vežėjui prekės ne tik būtų nugabentos iš vieno taško į kitą, bet taip pat, kad gavėją jos paskiektų saugiai ir tokios, kokios buvo perduotos. Būtent dėl to vežėjas įsipareigoja vežimo metu saugoti krovinį ir juo rūpintis iki tol, kol jis bus perduotas gavėjui. Taigi vežėjo pareiga saugoti krovinį galioja nuo jo priėmimo vežti iki jo pristatymo tinkamam gavėjui tinkamoje vietoje. Į pareigos saugoti vežamą krovinį apimtį patenka visos tokio pobūdžio veiklai būdingos ir įprastos krovinių apsaugos priemonės.

Vežamos prekės turi būti saugomos nuo vagysčių, oro įtakos, galimų transporto priemonės gedimų sukeltos žalos, produktų gedimo bei kitų galimų transportavimo rizikų. Kaip savo srities profesionalas, teikiantis krovinių pervežimo paslaugas, vežėjas įpareigotas panaudoti visas žinias, kurias turi arba privalo turėti apie krovinio prigimtį bei vykdyti visas asmens, disponuojančio kroviniu, duotas instrukcijas, kaip turėtų būti elgiamasi su tam tikros rūšies kroviniu.

Vykdydamas pareigą apsaugoti krovinį vežimo metu, vežėjas pirmiausia pateikia tinkamą, techniškai tvarkingą transporto priemonę. Nepriklausomai nuo to, kas krovinį pakrovė, vežėjas visais atvejais turi pasirūpinti tuo, kad po transporto priemonės pakrovimo išaugusi transporto priemonės masė nekliudytų saugiam transporto priemonės judėjimui. Pasikeitusi transporto priemonės (įskaitant priekabą/puspriekabę) masė negali daryti įtakos transporto priemonės stabilumui, jos stabdžių sistemos veikimui ir kitiems techniniams aspektams. Vežėjas taip pat privalo užtikrinti saugaus eismo reikalavimų laikymąsi.

Priėmęs gabenti krovinį, vežėjas privalo laikytis visų asmens, kuris turi teisę disponuoti kroviniu (siuntėjo, gavėjo, krovinio savininko), pateikiamų instrukcijų ir suteiktos informacijos dėl to, kaip turėtų būti vežamas krovinys ir kokios yra ypatingos jo gabenimo sąlygos (pavyzdžiui, kokia temperatūra turi būti palaikoma arba kaip specifiškai krovinys privalo būti pakrautas, jei tai padaryti yra vežėjo pareiga).

Be abejonės, vežant kiekvieną krovinį egzistuoja tam tikra objektyvi krovinio praradimo ar sužalojimo rizika. Būtent todėl vežėjo profesionalo, t. y. verslininko, nuolat užsiimančio krovinių gabenimu už atlygį, užduotis yra imtis  visų įmanomų priemonių, priklausančių nuo vežėjo valios, tam, kad būtų eliminuota krovinio praradimo ar sugadinimo rizika ar būtų sumažintas tokios rizikos laipsnis. Tai reiškia, kad vežėjas laiku ir nedelsiant turi reaguoti į kilusią grėsmę jo vežamoms prekėms ir dėti visas nuo jo valios priklausančias pastangas apsaugoti krovinį toje vietoje ir tuo laiku, kai krovoniui kyla praradimo ar žalos grėsmė. Vertinant, ar vežėjas ėmėsi visų tam tikroje situacijoje būtinų veiksmų, pirmiausia reikia atsižvelgti į tai, ar susiklosčiusios aplinkybės priklausė nuo vežėjo valios. Pavyzdžiui, vairuotojo paklusimas reikalavimams asmenų, kurie apsimetę policijos pareigūnais “konfiskavo” krovinį ir dėl to krovinys buvo prarastas, teismų vertinamas kaip nuo vežėjo valios nepriklausantis ir negalintis užkirsti kelio krovinio praradimui veiksnys. Tuo tarpu ginkluotas transporto priemonės užpuolimas ne visada bus laikytinas aplinkybe, kurios pasekmių vežėjas išvengti negalėjo.

Tik tas vežėjas, kuris savo maksimaliomis pastangomis užtikrina minimalų krovinio praradimo ar jam padaromos žalos laipsnį, yra laikomas sąžiningai ir rūpestingai atlikęs savo pareigą rūpintis krovinio saugumu. Žinoma, vežėjo dedamos pastangos išsaugoti krovinį turi būti adekvačios potencialiai grėsmei. Pavyzdžiui, pavargusio vilkiko vairuotojo kelionės tęsimas su tikslu kuo greičiau pasiekti paskirties vietą yra pavojingas tiek kroviniui, tiek vairuotojui, tiek ir tretiesiems asmenims.

Krovinio pervežimo sutartyje šalys gali susitarti dėl vežėjo pareigos sandėliuoti krovinį. Toks sadėliavimas gali būti atliekamas po krovinio priėmimo vežti iki jo gabenimo pradžios arba prireikus krovinio gabenimo metu, galbūt netgi pristačius krovinį į paskirties vietą, bet dar jo neišdavus turinčiam teisę jį gauti asmeniui. Visa žala, kuri gali atsirasti kroviniui jo sandėliavimo metu, bus laikoma padaryta krovinio gabenimo metu. Tai reiškia, kad sandėliavimo metu vežėjo pareiga saugoti krovinį niekur nedingsta, nes krovinys ir toliau lieka vežėjo žinioje.

Taigi vežėjo atsakomybės už priimtų krovinių saugumą nustatymas įpareigoja vežėją imtis visų būtinų, reikiamų ir konkrečiu atveju įmanomų priemonių, kad krovinys į paskirties vietą būtų pristatytas saugiai. Ši pareiga turi būti vykdoma viso vežimo metu, nepaisant to, ar krovinys buvo transporto priemonėje, sandėlyje ar saugykloje.

Ši informacija negali būti laikoma teisine konsultacija ir naudojama individualiems teisiniams atvejams. Tinkama ir kvalifikuota teisinė konsultacija gali būti suteikiama tik tinkamai ir išsamiai įvertinus visas reikšmingas kiekvieno konkretaus atvejo faktines aplinkybes. Norėdami kreiptis dėl teisinės konsultacijos, susisiekite elektroniniu paštu info@versum.lt